Algemene voorwaarden

Faunaseeds BV

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de opdrachten van:

Faunaseeds BV, kamer van koophandel Enschede nr. 08.095.321, gevestigd te 7635 LJ, Breklenkamp aan de Hoofdstraat

 1. Deze voorwaarden zijn op .. mei 2011 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo onder nummer … / 2011.

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@faunaseeds.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@faunaseeds.com. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.”

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

Pagina: Levertijd & verzendkosten

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 15h worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

€2,95 voor bestellingen die door de brievenbus passen
€ 8.26 voor bestellingen onder de € 75,-

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van POSTNL. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Faunaseeds BV, hierna te noemen FAUNASEEDS, gedane offertes en op alle door FAUNASEEDS gesloten overeenkomsten met afnemers/opdrachtgevers, hierna te noemen de afnemer, betreffende de verkoop, levering of ter beschikking stellen van zaken/ diensten.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze door FAUNASEEDS schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Afwijkend gedrag of gebruik in het verleden kunnen nooit leiden tot het buiten werking stellen van (bepalingen uit) deze voorwaarden.

 

Toepasselijkheid

 1. Eventuele algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door FAUNASEEDS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

 

Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van FAUNASEEDS medewerkers binden FAUNASEEDS slechts indien zij door FAUNASEEDS schriftelijk zijn bevestigd.
 3. FAUNASEEDS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een aanbieding vervalt automatisch indien de zaak waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van een overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 5. De aanbieding geldt slechts voor de opdracht waarvoor de aanbieding is gedaan en geldt niet automatisch voor eventuele toekomstige (gelijksoortige) opdrachten, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 6. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de afnemer met uitdrukkelijke vermelding dat de afnemer akkoord gaat met deze voorwaarden, hierna te noemen: “de overeenkomst”.

Prijzen

 1. De door FAUNASEEDS in de overeenkomst opgegeven prijzen zijn dagprijzen, tenzij schriftelijk een geldigheidstermijn is aangegeven.
 2. FAUNASEEDS brengt, zo nodig vermeerderd met omzetbelasting, wekelijks, maandelijks of direct na voltooiing van de verkoop, levering of ter beschikking stelling dit aan de afnemer door middel van een deugdelijke factuur in rekening.

Betaling

 1. De afnemer is verplicht het factuurbedrag binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van FAUNASEEDS of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening te voldoen, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de afnemer op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de afnemer aansprakelijk voor alle door FAUNASEEDS te lijden schade.

 

 1. Indien in gedeelten wordt geleverd is FAUNASEEDS niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd ter grootte van 1% per maand over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom. Een gedeelte van de maand wordt als volledige maand beschouwd.
 3. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de in gebreke gebleven afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het onbetaalde gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-. Indien FAUNASEEDS echter hogere redelijke kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking, inclusief de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens de rente als genoemd in lid 4 van dit artikel verschuldigd.

Levertijd

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan zijn dit nooit fatale termijnen en treedt verzuim pas in na een deugdelijke ingebrekestelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan FAUNASEEDS dit gedeelte leveren dan wel pas

leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

 1. Indien FAUNASEEDS door omstandigheden, buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De afnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
 2. Indien FAUNASEEDS door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is

haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst, voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FAUNASEEDS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FAUNASEEDS niet in staat is haar verplichtingen na te komen (waaronder ook de situatie dat FAUNASEEDS door haar eigen toeleveranciers om welke reden dan ook niet tot levering in staat wordt gesteld). FAUNASEEDS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

FAUNASEEDS al had moeten nakomen.

Levering, risico-overgang en vervoer

 1. Een levering van 10% meer of minder dan het bestelde kwantum wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden met dien verstande dat een prijs verschuldigd is die overeenstemt met het

daadwerkelijk geleverde kwantum.

 1. De afnemer draagt het risico van de door hem gestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd (feitelijk ter beschikking zijn gesteld). De zaken zijn aan de afnemer afgeleverd

zodra de zaken op het door de afnemer op het bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar of elders door de afnemer feitelijk in ontvangst genomen zijn.

Reclames

 1. Alle reclames met betrekking tot leveringen en factuurbedragen dienen schriftelijk te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken of de factuur. Wanneer de afnemer niet binnen deze

termijn reclameert, wordt hij geacht met het geleverde akkoord te gaan. Zaken kunnen slechts door de afnemer geretourneerd worden nadat hierover met FAUNASEEDS overleg is geweest. De afnemer zal geen enkele aanspraak tegen FAUNASEEDS kunnen doen gelden nadat het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen. De afnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid van door

hem aan FAUNASEEDS verstrekte gegevens, welke van belang zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht.

 

 1. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid ter zake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van feitelijke ontvangst.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van FAUNASEEDS wegens toerekenbare tekortkoming van de afnemer ter zake heeft voldaan, behoudt FAUNASEEDS zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding, behoudt FAUNASEEDS zich de eigendom van de zaken eveneens voor, indien de afnemer nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke FAUNASEEDS zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel voortvloeiend uit tekortschieten van de afnemer in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens FAUNASEEDS heeft voldaan of

daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de afnemer zodra deze aan al zijn verplichtingen bij FAUNASEEDS heeft voldaan.

 1. Zolang de eigendom van door FAUNASEEDS geleverde zaken nog niet op de afnemer is overgegaan, is de afnemer verplicht de zaken, die eigendom van FAUNASEEDS zijn, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de afnemer bevindende zaken af te zonderen. Voorts

deze zaken naar behoren tegen breuk, brand en diefstal te verzekeren. De afnemer is verplicht FAUNASEEDS de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.

 1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de afnemer niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van FAUNASEEDS, is FAUNASEEDS slechts gehouden tot vergoeding van door de afnemer geleden schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tot ten

hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door FAUNASEEDS geleverde zaken in verband waarmee de schade is ontstaan.

 1. In alle gevallen waarin FAUNASEEDS een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen haar eventueel

aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

 1. Indien de afnemer FAUNASEEDS aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht FAUNASEEDS aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze

heeft behandeld, met name wat betreft het gebruik en de toepassing, een en ander in verhouding tot de aard van het product.

 1. De afnemer moet bij het ontdekken van een tekortkoming van de geleverde zaak, preventieve maatregelen nemen om de schade te beperken.
 2. De afnemer vrijwaart FAUNASEEDS voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn

van opzet of grove schuld van FAUNASEEDS en de afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Geschillen

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen de afnemer en FAUNASEEDS waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarin FAUNASEEDS domicilie houdt (Rechtbank Overijssel).
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen de afnemer en FAUNASEEDS kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
Algemene Voorwaarden, Faunaseeds BV

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de opdrachten van:
Faunaseeds BV, kamer van koophandel Enschede nr. 08.095.321, gevestigd te 7635 LJ, Breklenkamp aan de Hoofdstraat
27. Deze voorwaarden zijn op mei 2011 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo onder nummer 2011.

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Faunaseeds BV, hierna te noemen FAUNASEEDS, gedane offertes en op alle door FAUNASEEDS gesloten overeenkomsten met afnemers/opdrachtgevers, hierna te noemen de afnemer, betreffende de verkoop, levering of ter beschikking stellen van zaken/ diensten.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze door FAUNASEEDS schriftelijk zijn aanvaard.
3. Afwijkend gedrag of gebruik in het verleden kunnen nooit leiden tot het buiten werking stellen van (bepalingen uit) deze voorwaarden.

Toepasselijkheid
1. Eventuele algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door FAUNASEEDS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van FAUNASEEDS medewerkers binden FAUNASEEDS slechts indien zij door FAUNASEEDS schriftelijk zijn bevestigd.
3. FAUNASEEDS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een aanbieding vervalt automatisch indien de zaak waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van een overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
5. De aanbieding geldt slechts voor de opdracht waarvoor de aanbieding is gedaan en geldt niet automatisch voor eventuele toekomstige (gelijksoortige) opdrachten, tenzij schriftelijk anders vermeld.
6. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de afnemer met uitdrukkelijke vermelding dat de afnemer akkoord gaat met deze voorwaarden, hierna te noemen: “de overeenkomst”.

Prijzen

1. De door FAUNASEEDS in de overeenkomst opgegeven prijzen zijn dagprijzen, tenzij schriftelijk een geldigheidstermijn is aangegeven.
2. FAUNASEEDS brengt, zo nodig vermeerderd met omzetbelasting, wekelijks, maandelijks of direct na voltooiing van de verkoop, levering of ter beschikking stelling dit aan de afnemer door middel van een deugdelijke factuur in rekening.

Betaling

1. De afnemer is verplicht het factuurbedrag binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van FAUNASEEDS of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening te voldoen, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de afnemer op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de afnemer aansprakelijk voor alle door FAUNASEEDS te lijden schade.

3. Indien in gedeelten wordt geleverd is FAUNASEEDS niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd ter grootte van 1% per maand over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom. Een gedeelte van de maand wordt als volledige maand beschouwd.
5. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de in gebreke gebleven afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het onbetaalde gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-. Indien FAUNASEEDS echter hogere redelijke kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking, inclusief de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens de rente als genoemd in lid 4 van dit artikel verschuldigd.

Levertijd

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan zijn dit nooit fatale termijnen en treedt verzuim pas in na een deugdelijke ingebrekestelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan FAUNASEEDS dit gedeelte leveren dan wel pas
leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
1. Indien FAUNASEEDS door omstandigheden, buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De afnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
2. Indien FAUNASEEDS door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is
haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst, voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.
3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FAUNASEEDS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FAUNASEEDS niet in staat is haar verplichtingen na te komen (waaronder ook de situatie dat FAUNASEEDS door haar eigen toeleveranciers om welke reden dan ook niet tot levering in staat wordt gesteld). FAUNASEEDS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
FAUNASEEDS al had moeten nakomen.

Levering, risico-overgang en vervoer
1. Een levering van 10% meer of minder dan het bestelde kwantum wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden met dien verstande dat een prijs verschuldigd is die overeenstemt met het
daadwerkelijk geleverde kwantum.
2. De afnemer draagt het risico van de door hem gestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd (feitelijk ter beschikking zijn gesteld). De zaken zijn aan de afnemer afgeleverd
zodra de zaken op het door de afnemer op het bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar of elders door de afnemer feitelijk in ontvangst genomen zijn.

Reclames
1. Alle reclames met betrekking tot leveringen en factuurbedragen dienen schriftelijk te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken of de factuur. Wanneer de afnemer niet binnen deze
termijn reclameert, wordt hij geacht met het geleverde akkoord te gaan. Zaken kunnen slechts door de afnemer geretourneerd worden nadat hierover met FAUNASEEDS overleg is geweest. De afnemer zal geen enkele aanspraak tegen FAUNASEEDS kunnen doen gelden nadat het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen. De afnemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid van door
hem aan FAUNASEEDS verstrekte gegevens, welke van belang zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht.

2. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid ter zake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van feitelijke ontvangst.

Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van FAUNASEEDS wegens toerekenbare tekortkoming van de afnemer ter zake heeft voldaan, behoudt FAUNASEEDS zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding, behoudt FAUNASEEDS zich de eigendom van de zaken eveneens voor, indien de afnemer nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke FAUNASEEDS zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel voortvloeiend uit tekortschieten van de afnemer in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens FAUNASEEDS heeft voldaan of
daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de afnemer zodra deze aan al zijn verplichtingen bij FAUNASEEDS heeft voldaan.
2. Zolang de eigendom van door FAUNASEEDS geleverde zaken nog niet op de afnemer is overgegaan, is de afnemer verplicht de zaken, die eigendom van FAUNASEEDS zijn, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de afnemer bevindende zaken af te zonderen. Voorts
deze zaken naar behoren tegen breuk, brand en diefstal te verzekeren. De afnemer is verplicht FAUNASEEDS de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.
3. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de afnemer niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van FAUNASEEDS, is FAUNASEEDS slechts gehouden tot vergoeding van door de afnemer geleden schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tot ten
hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door FAUNASEEDS geleverde zaken in verband waarmee de schade is ontstaan.
2. In alle gevallen waarin FAUNASEEDS een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen haar eventueel
aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.
3. Indien de afnemer FAUNASEEDS aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht FAUNASEEDS aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze
heeft behandeld, met name wat betreft het gebruik en de toepassing, een en ander in verhouding tot de aard van het product.
4. De afnemer moet bij het ontdekken van een tekortkoming van de geleverde zaak, preventieve maatregelen nemen om de schade te beperken.
5. De afnemer vrijwaart FAUNASEEDS voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn
van opzet of grove schuld van FAUNASEEDS en de afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Geschillen
1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen de afnemer en FAUNASEEDS waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarin FAUNASEEDS domicilie houdt (Rechtbank Overijssel).
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen de afnemer en FAUNASEEDS kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 Faunaseeds | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel